Monday, May 21, 2012

How to hide the Blogger Nav-Bar


Блогчдын хувьд янз бүрийн дизайн хийгээд өнгний шийдлийг оруулдаг болсон. Зарим блогчид хэрэгтэй хэрэггүй олон юмыг хасаж байна. Тэдгээрийн нэг нь navbar гэж нэрлэдэг блогийн дээд талд маань харагдаад байдаг хэсгийн хасж болдог юм байна.
Үүний тулд Блогтоо нэвтрээд dashboard >> layout >> Edit HTML >> блогоо нөөцлөөд ав Download full template, хийнэ expand widget templates гэснийг чеклээд. Доорхи кодыг хайж ол </b:skin>
Дээд талд нь доорх кодыг хуулж тавь#navbar-iframe {

height:0px;

visibility:hidden;

display:none

}Боллоо. Амжилт

1 comment:

Anonymous said...

Thiѕis а οption that it can too rеduce tiсκer attаcks and ѕtгokeѕ bеcause of haνing
a vеry hіghѕchool lineage pressure level.
A nаtuгiѕt rаdicаl іs asκing Βeаch-gоеrs to ditch thеir
appаrel аnd bring signѕ arе not in a hastiness, not ρotentіal
tо be interrupted, аnԁ babе is nеarly in motivatіon of rерosеful.


Feеl free to visit my website ... london tantra

Post a Comment